Sản phẩm chuyên dụng

Sản phẩm chuyên dụng là các phụ kiện chuyên dùng trong ngành nghề nào đó. Thật vậy, phụ kiện cầu trục là sản phẩm chuyên dụng trong ngành cầu trục.