Palang cầu trục

Palang cầu trục giúp đỡ con người rất nhiều trong việc nâng vật nặng. Thật ra, palang cầu trục được con người phát hiện từ rất sớm nhưng sử dụng theo kiểu ròng rọc kéo tay.